پرداخت قبض شبکه آب دقوق آباد، نجم آباد و حسین آباد.لطفا شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید
شناسه قبض
شناسه پرداخت